HTPro.vn chuyển về 137 Đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. VPGD ngoài giờ: CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM Bottom Top
Đăng ngày 28-11-2023 08:20:13 PM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 0.5MM 40Pin, hai tiếp điểm trên dưới.

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM Bottom Top
Đăng ngày 28-11-2023 08:19:24 PM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 0.5MM 50Pin, hai tiếp điểm trên dưới.

Cổng FFC/FPC 0.5MM 20Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:57 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 18Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:51 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 16Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:39 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 14Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:33 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 12Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:19 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 9Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:06 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 8Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:59 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 7Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:51 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 6Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:41 AM
Giá : 2.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 10Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:47:52 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:22 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 0.5MM 

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:15 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:08 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:47 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:34 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:15 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:02 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:35 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:28 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:12 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:43 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:33 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 22Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:26 AM
Giá : 4.100 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 20Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:02 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 18Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:55 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 16Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:46 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 14Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:37 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 12Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:29 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 10Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:03 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 9Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:54 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 8Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:45 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 7Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:34 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 6Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:26 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 5Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:33 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 4Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:24 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:51 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:40 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:32 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:15 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:07 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:41 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:33 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:13 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:04 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:30:55 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:41 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:30 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 22Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:16 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 20Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:45 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 18Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:34 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 16Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:27 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 14Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:19 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 12Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:10 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 10Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:44 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 9Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:35 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 8Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:04 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 7Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:53 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 6Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:44 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây