Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Cổng FFC/FPC 0.5MM 20Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:57 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 18Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:51 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 16Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:39 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 14Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:33 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 12Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:19 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 9Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:06 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 8Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:59 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 7Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:51 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 6Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:41 AM
Giá : 2.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 10Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:47:52 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:22 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 0.5MM 

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:15 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:08 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:47 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:34 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:15 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:02 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:35 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:28 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:12 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:43 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:33 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 22Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:26 AM
Giá : 4.100 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 20Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:02 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 18Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:55 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 16Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:46 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 14Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:37 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 12Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:29 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 10Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:03 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 9Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:54 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 8Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:45 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 7Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:34 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 6Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:26 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 5Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:33 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 4Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:24 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:51 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:40 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:32 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:15 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:07 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:41 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:33 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:13 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:04 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:30:55 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:41 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:30 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 22Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:16 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 20Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:45 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 18Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:34 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 16Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:27 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 14Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:19 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 12Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:16:10 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 10Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:44 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 9Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:35 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 8Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:15:04 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 7Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:53 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 6Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:44 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 5Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:34 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 4Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:14:24 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây